Vilken luftfuktighet är bäst för trägolv?

Luftfuktighet är viktigt att ta hänsyn till när man arbetar med trägolv! Trä är ett hygroskopiskt material, dvs det kan ta upp och avge fukt. Det gör att t ex trägolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt. En bit trä påverkas dessutom ca 3 ggr mer av dessa fuktrörelser tvärs fibrerna än längs fibrerna. Detta är en inneboende och helt naturlig egenskap hos trä som givetvis får effekter på alla träbaserade golvmaterial. Det får alltså stora konsekvenser för dig som ska lägga parkettgolv, laminatgolv, lamellparkett eller massiva trägolv. Trägolv påverkas inte bara av direkt vatten, som vid en vattenskada, utan tar även upp fukt från luften i rummet där det ligger.

Trägolv trivs i 30% – 60% RF (Relativ luftfuktighet)

Mängden fukt som luften kan innehålla avgörs av dess temperatur. Luft som är 20° C kan t ex innehålla drygt 17 gram vattenånga per kubikmeter. Samma mängd luft vid – 5° C kan endast innehålla drygt 3 gram vatten. Luftens relativa fuktighet, RF, är ett mått på hur mycket fukt en viss mängd luft innehåller, jämfört med hur mycket den teoretiskt sett maximalt kan innehålla. När luftens relativa fuktighet blir över 100 % innebär detta att luften innehåller mer fukt än vad den kan bära och överskottet fälls ut som dimma (eller regn/snö). Det är den relativa fuktigheten som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF skall ligga mellan 30 – 60 % för att golvmaterialet skall fungera som avsett.