Vid fogning är det viktigt att rätt fog används beroende material och funktion. Läs vidare i vår text ”Välj rätt fog – en Guide”.

Fogning sker inom ett flertal byggnationer när ”skarven” mellan två olika material eller ytor ska tätas. Beroende på vad som ska tätas och vilket material detta består av bör olika slags fog användas. Här presenteras några av de vanligaste alternativen. Dessutom har fogen olika funktionalitet vilket man behöver ta hänsyn till.

Fäste, Elasticitet, Övermålningsbar?

Vilket material som ska fogas är viktigt att ta hänsyn till utifrån flera perspektiv. Inte minst är det viktigt att fogen fäster ordentligt, vilket inte alltid är självklart. Läs alltid på förpackningen så att fogen förväntas fästa på materialet vid fogen.

En annan sak att förhålla sig till är fogens elasticitet, vilket mäts i procent. Det kan exempelvis krävas i fogar som kommer utsättas för kyla då detta påverkar de flesta material. Överlag är kravet större på elasticitet vid utomhusfog än inomhusfog.

Ytterligare en punkt att ta hänsyn till är om fogen är övermålningsbar, något som är extra viktigt om fogen kommer vara synlig. Ska den däremot byggas in finns inte samma behov av att den måste vara övermålningsbar då färgen i detta fall enbart fyller en estetisk funktion.

List till vägg – Golv till tröskel

Akrylfogmassa är en stor grupp av olika fogmassor som kan användas till en rad olika funktioner bland annat vid golvläggning. Den rekommenderas för att täcka igen skarvar mellan lister och väggar eller golv och tröskel. Blir inte stenhård efter att den härdat men har för den skull inte stor elasticitet.

Fogar i våtrum

I våtrum är det mycket viktigt att enbart fogmassa som är anpassat för våtrum används. Här är våtrumssilikon mycket vanligt vilket bland annat används kring rören, vid hål i kaklet samt vid handfatet. Hållbart, lätt att hålla rent och vattenmotständigt.

Fog vid stopp av värmespridning

Brandfogmassa tål temperaturer upp till ca 1200 grader. Ska därmed användas vid fogning av exempelvis braskaminer eller där målet är att minimera värmespridning.

Fog på papptak

Ett exempel som kan användas i detta fall är bitumenfogmassa. Det är en fogmassa som bildar en hård hinna men aldrig stelnar inuti. Därmed behöver det finnas ett skydd mot fogen. En unik egenskap är att det kan användas som lim och därmed fungerar bra vid renovering och tätning av exempelvis papptak.

Fog mot betong

Är det en fog mot betong kan ett flertal olika fogningsmaterial användas. Var noga med att kontrollera om det är lättbetong eller klassisk betong. Vattendispergerande elastiska fogmassor har bindemedel av akrylatdispersioner och anges passa bra till betong men inte till just lättbetong.

Fog mellan trä och klinker

I detta fall är det mycket viktigt att fogen är elastisk. Detta utifrån att trä rör sig och kan expandera vid värme/kyla medan klinker är statisk. Med andra ord kan det uppstå springor under delar av året. Genom att ha elastisk fog kan detta kompenseras. Används inte elastisk fog är risken stor att det skapas sprickor med tiden.

Fog till kakel och klinkers

När kakel och klinkers monteras används kakel- och klinkerfog. Detta mellan varje platta för att det ska bli helt tätt. Det man bör tänka på är hur stor fog som ska fogas. Det vanligaste är ungefär 3 mm vilket innebär att finkornig fog kan användas. Ska det däremot vara en bredare fog kan man gå över till grövre klinkerfog.